Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Badmintonclub The Backhands, gevestigd te Ermelo, hierna te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@thebackhands.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Aangaan lidmaatschap
en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen- komst (waaronder het aanmelden bij Badminton Nederland)
Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.Leden van het bestuur
Badminton Nederland (bond)
Administratie
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Leden van het bestuur
Het verrichten van aankopen (bijvoorbeeld clubkleding)Voornaam
Achternaam
E-mail adres
(Kleding)maat
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Leden van het bestuur
Het organiseren van of meedoen aan (club-) activiteiten of toernooien (zoals voor- en najaarcompetitie)Voornaam
Achternaam
E-mail adres
Geslacht
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Leden van het bestuur
Andere sport verenigingen
Badminton Nederland
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, uitnodiging ledenvergadering en berichten van Badminton NederlandVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is.
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.NVT

Alle personen die namens de Vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Verzamelen van gegevens via de website
Onze website verzamelt enkel gegevens die anoniem, niet persoonlijk en niet verbonden zijn aan personen. Dit gebeurt met google, analytics, waar ze ook bewaard worden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Tijdens door de Vereniging georganiseerde sportavonden en evenementen kunnen en mogen foto’s en video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen mogen alleen worden gemaakt onder de richtlijnen voor persoonlijk gebruik van Vereniging. Dit betekent dat deze opnames gepubliceerd kunnen worden op onze website maar ook op sociale media zoals YouTube/Facebook/Instagram/e.d. Indien je dit niet wenst kun je dat per mail melden bij de secretaris van de Vereniging op adres secretaris@thebackhands.nl.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Secretaris van de vereniging
E-mail: secretaris@thebackhands.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.